เผยแพร่แล้ว: 2021-07-24

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสน

สมรศรี คำตรง, ชมพูนุช จิตติถาวร , สุวารี นามวงค์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ

92-108

ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย

วิศท์ เศรษฐกร, เทวฤทธิ์ วิญญา , รัชดาพร หวลอารมณ์

125-143