เผยแพร่แล้ว: 2019-12-28

หลักการจัดการแบบอ้างอิงหลักฐานสำหรับการจ่ายสำนวนคดีในศาลยุติธรรม

มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร, ธนวัฒน์ พิมลจินดา, ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค

หน้า 45-70

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับความตื่นตัวทางการเมือง

กฤษชพลณ์ บุญครอง, ศิวัช ศรีโภคางกุล

หน้า 94-119