Published: 2018-01-10

ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล

จรูญเกียรติ พงศ์กุลศร, ภัทราพร ไชยชมภู, บงกช เจนชัยภูมิ, ณัชชารีย์ วิฉายาโรจน์ดำริ

106-114