Published: 2021-06-29

Full

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

COVER

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

CONTENT

วารสารวิทยาการจัดการ

EDITORIAL

วารสารวิทยาการจัดการ

Recommendations for authors

วารสารคณะวิทยาการจัดการ

Peer Reviews

วารสารคณะวิทยาการจัดการ