วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

โดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Vol. 6 No. 2 (2019): July - December

Published: 2019-12-26

COVER

รายละเอียดบทความ วารสารวิทยาการจัดการ

CONTENT

สารบัญ วารสารวิทยาการจัดการ

EDITORIAL

บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ

Human Capital with Change: A Paradigm Shift of Human Resource Management

กันยารัตน์ จันทร์สว่าง, สุภาวดี พรหมบุตร

209-222

A Tool for Evaluating Thai Web Accessibility for Disabled and Elderly People

Kewalin Angkananon, Piyabud Plodaksorn, Mike Wald

223-244

Spa Goer Experience Design Through Atmospheric Cues

เจริญชัย เอกมาไพศาล, พิชชานันท์ ช่องรักษ์

245-266

Recommendations for authors

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน วารสารวิทยาการจัดการ

413-426

Peer Reviews

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารวิทยาการจัดการ

427

View All Issues