บรรณาธิการ  

ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองบรรณาธิการ         

ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์          

นักวิชาการอิสระ

 

ศ.ดร.สุนันทา เสียงไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ศ.ดร.ศากุน บุญอิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิต

 

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

รศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผศ.ดร.พงศ์พรต  ฉัตราภรณ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เกษียณอายุราชการ)

 

ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช             

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองบรรณาธิการจัดการ

ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.ดร.เบญจวรรณ คงขน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

ดร.เกวลิณ อังคณานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงานกองบรรณาธิการ         

ผศ.ปลื้มใจ ไพจิตร        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

นางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

นายวิระพงษ์ ทองล่อง                        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี