วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการในรูปแบบของบทความวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพตามขอบเขตที่วารสารกำหนด
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาวิชาด้านวิทยาการจัดการ
  3. เพื่อประโยชน์ต่อการนำความรู้จากบทความวิชาการและวิจัย มาใช้ในการเรียน การสอน การทำวิจัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และนิสิต นักศึกษา
  4. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ

ระยะเวลาเผยแพร่ 

          วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือ SRU Journal of Management Sciences เป็นวารสารที่เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยแต่ละฉบับประกอบบทความ 4 – 8 เรื่อง ซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน เผยแพร่ภายในเดือนมิถุนายน

          รับบทความ 1 มกราคม – 31 มีนาคม

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม  เผยแพร่ภายในเดือนธันวาคม

          รับบทความ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน

บทความด้านวิทยาการจัดการ

           วิทยาการจัดการประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว

ประเภทของบทความที่จะรับ

           บทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การประเมินคุณภาพบทความ

                    บทความที่เสนอตีพิมพ์ จะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการจัดการ และเสนอไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาอย่างน้อยเรื่องละ 3 คนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาบทความจากหลายหลายสถาบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา จะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review และผลการประเมินมี 2 แบบ คือ 1) รับการตีพิมพ์ โดยมีเงื่อนไข 3 ประเภท คือ รับตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข  รับตีพิมพ์โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกองบรรณาธิการพิจารณา และรับตีพิมพ์โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2) ปฏิเสธการตีพิมพ์