วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563
ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN: 2673-0545 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 24-12-2020