**อย่าเพิ่งโอนเงิน หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้ว ขอให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี คณะการสื่อสารมวลชน เลขที่บัญชี 667-301104-6 (ภายใน 3 วันทำการ)   1.1 โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 1.2 โอนเงินทางตู้ ATM ได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ 1.3 โอนเงินทาง Internet Banking   ทั้งนี้ถ้าหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   **เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและกรอกข้อมูลที่ E-mail: journalmc.cmu@gmail.com   ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูล 2.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ 2.2 ชื่อผู้โอนเงิน (กรณีไม่ใช่คนเดียวกับผู้เขียนบทความ) 2.3 วันที่ เวลา ที่ทำการโอนเงิน 2.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 2.5 หลักฐานการโอนเงิน(สลิป) 2.6 ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จ   ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องชําระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกําหนด ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่วารสารแจ้งตอบรับบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ หากผู้เขียนชําระค่าธรรมเนียมล่าช้า บทความจะได้รับการตีพิมพ์ล่าช้ากว่าที่กําหนด (วารสารขอสงวนสิทธิ์สําหรับบทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)   **หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามผ่านทาง E-mail: journalmc.cmu@gmail.com หรือ Facebook : วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่