ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ฉบับที่ ร        /2565 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารมวลชน)

----------------

            โดยเป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความวารสารการสื่อสารมวลชนไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดทำ “วารสารการสื่อสารมวลชน” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชนทางวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 10 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะการสื่อสารมวลชน ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จึงออกประกาศกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารมวลชน) ดังนี้

  1. ให้กำหนดอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารมวลชน บทความละ 2,400.-บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
  2. กรณีผู้เขียนบทความเป็นคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา (First Author หรือ Corresponding Author) สังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เก็บค่าบริการ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะเรียกเก็บบทความที่ลงตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป