ประกาศ!!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน ดังนี้   1. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้เขียนบทความ ฉบับละ 250 บาท 2. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคคลทั่วไป ฉบับละ 350 บาท   **กรณีเป็นผู้เขียนบทความในวารสารการสื่อสารมวลชน คณะจักมอบวารสารให้แก่ผู้เขียนจำนวน 2 เล่ม หากต้องการวารสารฯ เพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มได้ตามอัตราข้อ 1 ข้างต้น