จัดพิมพ์รายปี : ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Annual publications: Published twice a year
Volume 1 – January to June
Volume 2 – July to December