สามารถดูคำแนะนำ และหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความได้ที่ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/about/submissions