ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ชิดชนก เทพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

จังหวัดเชียงราย, ทักษะการสื่อสาร, นวดไทยและสปา, ภาษาญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ สถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และสามารถจำแนกความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นออกได้เป็น 4 ทักษะดังต่อไปนี้ มีความต้องการทักษะด้านการฟังค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60  ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  ซึ่งทั้งสองทักษะนี้มีความต้องการพัฒนาทักษะในระดับมากที่สุด ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับมากคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และ 3.10 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.69 และ 0.64 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-04