ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563

#วารสารวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-14

บทความวิจัย

บทความวิชาการ