เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้แอปพลิเคชันการบริการ กรณีศึกษา ล้างเครื่องปรับอากาศช่วงสถานการณ์ COVID-19

พิมพ์ปภัสสร จุลละบุษปะ*, กอบกูล จันทรโคลิกา, สร้อยบุปผา สาตร์มูล, ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ, ธาตรี จันทรโคลิกา, วรพนธ์ วัฒนาธร

78-95