“มนุษยสังคมสาร” ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  ฉบับนี้มีข้อมูลใหม่ที่จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้คือ

      1. ตั้งแต่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 18 เป็นต้นไป ผู้นิพนธ์ที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซอนของบทความไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้ ให้ผู้นิพนธ์แนบผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานส่งมาที่วารสารพร้อมกับบทความด้วย

     2. ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป กองบรรณาธิการจะใส่เพิ่มแผนภูมิขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ (Flowchart) ไว้ในส่วนตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้นิพนธ์ได้เห็นขั้นตอนการตีพิมพ์บทความและช่วงเวลาของการพิจารณาแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

      “มนุษยสังคมสาร”  ฉบับนี้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 11 บทความที่อยู่ในกรอบเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นบทความด้านศิลปกรรม จำนวน 1 บทความ ด้านวัฒนธรรม จำนวน 1 บทความ ด้านบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ด้านการศึกษาและนวัตกรรมเรียนรู้ จำนวน 5 บทความ และด้านภาษา จำนวน 3 บทความ และบทความทั้งหมดก็ได้ผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น จึงเป็นการรับประกันได้ว่าทุกบทความมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิงและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความชื่อ “การประยุกต์ลายประดับปูนปั้นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของชุมชนบ้านท่ากระยาง” ซึ่งเป็นศิลปะลวดลายประดับตกแต่งปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านท่ากระยาง

      กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความทุกท่าน และขอเรียนเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

เผยแพร่แล้ว: 31-08-2020