มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

เผยแพร่แล้ว: 23-06-2019

ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ

มนุษยสังคมสาร มนุษยสังคมสาร

สารบัญ

หน้า สารบัญ

รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม

กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, ฐิติมา โกศัลวิตร, นฤมล บุญญนิวารวัฒน์

1-20

การเปรียบเทียบการขยายความหมายของคำว่า “กิน” ในคำประสมที่เป็น

จิ่ง เสิ่น, เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, รุจิรา เส้งเนตร

หน้า 67-84

บทบาทความเป็นพ่อในนวนิยายไทยร่วมสมัย

สุกัญญา ขลิบเงิน, วรวรรธน์ ศรียาภัย, พรธาดา สุวัธนวนิช, กัลยา กุลสุวรรณ

หน้า 85-104

The Effects of Using a Task-Based Language Teaching Approach

Brigette P. Beding, Darinthorn Inthapthim

หน้า 105-126

Guide Me Please! EFL Student Teachers’ Perceptions of Their Teaching Practice from a Yemeni University

Morshed Salim Al-Jaro, Adelina Asmawi, Sameer Ahmed Boset

หน้า 127-153

Classical Guitar Pedagogy for College of Music in Thailand

Natthawat Khositditsayanan, Kritsakorn Onlamul, Sakchai Hiranruk

หน้า 155-174

การพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อภิชิต โพธิ์ศรี, มาลี ไชยเสนา, สังวาล สมบูรณ์

หน้า 235-252

นโยบายปุ๋ยกับระบบวิธีการทำนาข้าวเชิงอนุรักษ์

ธนพัฒน์ จงมีสุข, ไพวรรณ วรปรีดา, ภัทรพล ทศมาศ, ภักดี โพธิ์สิงห์

หน้า 253-272