วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ

                      1) บทความวิชาการ (Article)

                      2) บทความวิจัย (Research Article)

                      3) บทความปริทัศน์ (Review Article)

                      4) วิจารณ์หนังสือ (Book Review)

                      5) จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัยอื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน) และฉบับที่  2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) แต่ละฉบับตีพิมพ์ 10 - 15 บทความ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ท่าน โดยไม่เปิดเผยชื่อทั้งสองทาง (Double - Blind Peer Review) ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาบทความหรือข้อคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องคิดเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University, Vol. 14 No. 2 (July - December) 2022

Published: 08.12.2022

Behind

Kanlaya Kaewpradit

280-299

View All Issues

Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University Every manuscript published has been verified academically. Articles published are subject to editorial scrutiny. and at least 2-3 experts in related fields, both anonymously (Double-Blind Peer Review). The editorial review is final format in the humanities and social sciences and other related fields. Reprinting of an article requires written permission from the author and editor.