ที่ปรึกษา

Professor Dr.Kovit Phong-ngam

ข้าราชการบำนาญ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Assistant Professor Dr.Somsong Numnuan

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี  คำแหง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Editor                                       Assistant Professor Dr.Kanlaya  Kaewpradit      Suratthani Rajabhat University
Associate Editor                    Dr.Chananchida  Tipyand                                      Suratthani Rajabhat  University

 

Editorial  Board          Professor Dr.Panornuang Sudasna Na Ayudhya       Bansomdejchaopraya Rajabhat University                               
                                        Professor Dr.Rattiya Saleh                                             Retired  government  employee                               

                                        Associate Professor Dr.Praves Intongpan                  Kasetsart University                                                    

                                         Associate Professor Dr.Somsak Srisontisuk              Khon Kaen University

                                         Dr.Uthai Dulyakasem                                                     Retired  government  employee                                                            
                                        Assoc.Prof.Dr.Hathairat Punyopashtambha                       Srinakharinwirot University

                                          

                                        Assistant ProfessorChalongchai Thatsanakowit                                   Suratthani Rajabhat University

                                         Mr.Santichai Yammai                                                     Suratthani Rajabhat University

                                         Dr.Amorn   Wangukkarangkul                                     Suratthani Rajabhat University


Office                        Assistant Professor Datwinit  Sripin                  Suratthani Rajabhat University

                                    Dr.Pasuwadee  Jankomut                                   Suratthani Rajabhat University

                                    Dr.Jittaporn  Chootong                                       Suratthani Rajabhat University

                                    Dr.Apinya  Siriwan                                               Suratthani Rajabhat University

                                    Ms.Amornrat  Saekung                                       Suratthani Rajabhat University

                                    Mr.Pongtap  Keawsatear                                    Suratthani Rajabhat University

                                    Ms.Sutatip  Aramsak                                           Suratthani Rajabhat University

                                    Mr.Aekaman  Keawtongson                              Suratthani Rajabhat University

                                    Miss Nurulhuda Jehloh                                       Suratthani Rajabhat University

                                    Miss Sabira Larao                                               Suratthani Rajabhat University