https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/issue/feed Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University 2022-05-30T16:01:28+07:00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ journal.huso@sru.ac.th Open Journal Systems <table width="680"> <tbody> <tr> <td width="680"> <p> วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ</p> <p> 1) บทความวิชาการ (Article)</p> <p> 2) บทความวิจัย (Research Article)</p> <p> 3) บทความปริทัศน์ (Review Article)</p> <p> 4) วิจารณ์หนังสือ (Book Review)</p> <p> 5) จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัยอื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ</p> <p>กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) แต่ละฉบับตีพิมพ์ 10 - 15 บทความ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ท่าน โดยไม่เปิดเผยชื่อทั้งสองทาง (Double - Blind Peer Review) ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาบทความหรือข้อคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องคิดเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> </td> </tr> <tr> <td width="680"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/261191 Editorial Note 2022-05-30T16:01:28+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/257228 Machiavelli Thai Politics of Ruler 2022-01-24T16:43:57+07:00 Pawida Rungsee cmu4824032@gmail.com <p>นิโคโล มาคิอาเวลลี เกิดเมื่อ ค.ศ. 1469 เป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ ได้รับราชการเป็นนักการทูตในรัฐบาลของเปียโร โซเดลรินี ใน ค.ศ. 1494-1512 แต่เมื่อรัฐบาลของเปียโร โซเดลรินี ถูกโค่นล้มจากการทำรัฐประหารของกลุ่มเมดีซี ทำให้มาคิอาเวลลีต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ในชนบทและเขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่ม หนึ่งในนั้นคือหนังสือเรื่อง The Prince ซึ่งน่าจะถูกเขียนขึ้นช่วงปลาย ค.ศ. 1513 หรือต้นปี ค.ศ. 1514 (ปิยะนันท์ จันทร์แขกหล้า, 2563) เพื่อแนะนำการปกครองให้กับผู้ปกครองกลุ่มเมดิชีและหาโอกาสให้ตัวเขากลับมารับตำแหน่งสำคัญอีกครั้งแต่หนังสือเล่มนี้กลับได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1532 หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว</p> <p>เนื้อหาในหนังสือเรื่อง The Prince ตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทที่ 11 เกี่ยวกับลักษณะของรัฐประเภทต่าง ๆ ส่วนเนื้อหาในบทที่ 12 และ 13 เกี่ยวกับลักษณะทางการทหาร ขณะที่ตั้งแต่บทที่14 เป็นต้นมานั้น เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นบทที่ว่าด้วยการแนะนำหรือการกล่าวถึงสิ่งที่เจ้าผู้ปกครองควรจะกระทำหรือคุณสมบัติที่เจ้าผู้ปกครองพึงมีเพื่อการได้มาและรักษาไว้ซึ่งรัฐโดยเจ้าผู้ปกครอง ประเด็นของการ “ควบคู่ความชั่วร้ายเข้ากับคุณธรรม” และ “การใช้ความทารุณโหดร้ายหรือความชั่วร้ายอย่างดี” ถือเป็นแกนหลักของเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เจ้าผู้ปกครองพึงมีในทุกบท โดยเฉพาะในบทที่ 14-23 (เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธุ์, 2561) ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในบทที่ 17 ว่า</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>“เจ้าผู้ปกครองจึงไม่ควรที่จะเป็นกังวลกับชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีว่าเป็นคนทารุณโหดร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ข้าแผ่นดินของเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความจงรักภักดี” (มาคิอาเวลลี, 2555)</em></p> <p>เนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือเรื่อง The Prince ทำให้มาคิอาเวลลีถูกมองว่าเป็นคนโหดร้าย อำมหิตเมื่อเขานำเสนอเรื่อง “ชุดคุณธรรม” ที่ต่างกันระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นถูกปกครอง คำว่า “รัฐ” มาก่อนสิ่งอื่นใด ผู้ปกครองก็สามารถผิดสัจจะหรือผิดคุณธรรมได้ทันทีหากนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐชาติ ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ชนชั้นปกครองทั่วโลกต้องอ่าน (ปาณิศ โพธิ์ศรีวังชัย, 2562) และมีการแปลหนังสือออกมาหลายภาษาให้คนทั่วโลกได้อ่านรวมถึงในภาษาไทยด้วย การที่ประชาชนรู้เท่าทันผู้ปกครองย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพราะการปกครองส่งผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>ผู้ศึกษาด้านรัฐศาสตร์จำนวนมากรู้จักหนังสือเรื่อง The Prince ของมาคิอาเวลลี จากการแปลตัวบทของสมบัติ จันทรวงศ์ และแปลคำว่า The Prince ว่าหมายถึง “เจ้าผู้ปกครอง” จากนั้นก็จะนำตัวบทที่ได้อ่านมาทำความเข้าใจต่อวิธีการปกครองของผู้ปกครอง แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วแนวคิดของมาคิอาเวลลีมีที่มาที่ไปอย่างไรในสังคมไทย หนังสือเรื่องมาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครองซึ่งแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ของกานต์ บุญยะกาญจน จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับพัฒนาการแนวคิดของมาคิอาเวลลีที่มีต่อสังคมไทยได้ดีขึ้น</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/261177 Index 2022-05-30T14:40:59+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th <p>-</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/261178 List of Experts 2022-05-30T14:41:57+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th <p>-</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/254741 Likae Paa in Trang Province: Background and Adaptation in Modern Times 2021-12-22T10:13:21+07:00 Santichi Yammai yammai.san@outlook.com Siriorn Petpirom siriornpetpirom@hotmail.com Saran Petcharak saranmyname@gmail.com Somsong Numnuan somsong@sru.ac.th <p>This academic article aims to study the background of Likae Paa in Trang province and to study the adaptation in modern times of Likae Paa in Trang province. Data collection was conducted using documentary research, field data, participatory observation, and in-depth interview with three people who knew the performing arts of the Likae Paa. It was found that the occurrence of Likae Paa in Trang province and the Andaman Coast provinces is not less than 120 years old. The elements of the Lika Paa show: 1) Fanfare and singing poetry, 2) Let the audience choose the show, 3) Khaekdaeng Dance, 4) Likae Paa show, 5) Nangfon Dance, 6) Dramatics show, and 7) sing farewell poem. The main characters of Likae Paa are Khaekdaeng, Yayee, and Samad. At present, The Likae Paa has adapted in 3 areas: 1) The style of the show, 2) Musical instruments, and 3) Social Networking. The style of the show was found that the nature of the event reduced the duration and content of the show. In terms of music, international instruments are used in conjunction with traditional instruments for fun and are suitable for the era. Moreover, building social networks found networking through personal relationships and online channels. Information technology systems will drive the world society in the future. So, the Likae Paa must continue to learn and adapt continuously, and relevant agencies should provide support to maintain the Likae Paa as a sustainable society in the South of Thailand.</p> <p> </p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/255780 The Value - Added Concept of the Contemporary Cultural Products by Certification Mark 2021-12-28T10:42:35+07:00 Keovalin Torpanyacharn Keovalin.t@gmail.com Phatthiya Siriborwornpiphat phatthiya222@hotmail.com <p> This article aims to suggest developing the concept of the rules of the contemporary cultural product by certification mark, the importance of the contemporary cultural product certification mark, and the certification mark for contemporary cultural products in foreign countries such as the European Union and New Zealand. The results showed that the use of certification marks could show the uniqueness of the product that conveys that the consumer can add value to the product. However, the certification mark has not been used on cultural products, which is a standard that can be applied to all types of products and geographical indications have restrictions on the protection of goods from contemporary culture because the product must be linked to a geographical source. Therefore, there should be a development of a certification mark for contemporary cultural products. There should be a set of rules that can be adjusted according to the era, the participation of the successors of knowledge, and criteria for checking the certification mark to build consumer confidence. The development of the contemporary cultural product certification mark will give the Ministry of Commerce tools to communicate to consumers that will lead to product added value, enhanced competitiveness, and help in safeguarding the sustainable intangible cultural heritage and more concrete.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/251012 Evolution of Thai Courts 2021-06-30T15:29:10+07:00 Phannarat Sothonpraphakorn tuk3399@hotmail.com Pacharanath Sungprapai aorpacharanath@hotmail.com Kijbodi Kongbenjapuch kijbodi@hotmail.com <p class="BasicParagraph" style="text-align: justify; text-justify: inter-cluster; text-indent: .5in; line-height: normal;"> The Thai court has evolved systematically to suit the customs and traditions, and the regime is fair to the people equally. In the Sukhothai period, the King himself was the judge. Later in the Ayutthaya period, many Thai courts arose in various jurisdictions, the judges in the name of the King and used until the reign of King Chulalongkorn (Rama V) established the Ministry of Justice and led various courts. They are under the Ministry of Justice. The military court is under the Ministry of Defense. It was developed continuously until A.E. 1997, which promulgated the Constitution of the Kingdom of Thailand A.E. 1997 (No.16). It has designated the Court to have four courts: the Constitutional Court, the Court of Justice, the Administrative Court, and the Military Court until now. It can be seen that the Thai courts have developed accordingly and are suitable for the era. Many civilizations recognize it, and the evolution of the Thai courts will provide a better understanding of the legal process of justice. The Court should add laws that can be applied to different cases that enable people to read, <br />easily understand, and accept that the substance is truly fair.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/261179 Behind 2022-05-30T14:43:29+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/261180 Front Part 2022-05-30T14:46:44+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th <p>-</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/257046 The Creation of Fine Art (Painting): Sufficiency Village Series of Wiang Prasan Community, Wat Pradu, Mueang Surat Thani, Surat Thani Province 2022-03-09T09:37:56+07:00 Dechvinit Sripin victoryimage243@gmail.com <p>The objectives of this research were 1) to explore the sufficiency lifestyle of villagers in Wiang Prasarn community at Wiang Prasarn Wat Pradu Sub-district, Mueang Suratthani, Surat Thani, 2) to record stories of villager' self-sufficiency through the painting process, and 3) to <br />publish paintings of the “Village Sufficiency Series” as a place to study the process of art creation and instill awareness of the story of sufficiency. This study was designed as qualitative research involving collecting photographs, sketching, in-depth interview, and participatory observation. The data analysis were to select images of arts works with the concept of lifestyle in artistic elements , and to present descriptive analysis research. <br />The results showed that the local people who live in the Wiang Prasarn community with their life depend on the seasonal nature of <br />products and sustaining lives at different times throughout the year with generosity sharing with people in the community. This creative work is on village sufficiency through a 2D painting procedure in the name of “The <br />Village Sufficiency Series” by using oil painting techniques on the seven pieces of canvas. The Village Sufficiency Series were publicized in an art exhibition to study the process of arts working and promote consciousness of the sufficiency through the youth and local community villagers to <br />understand the value and beauty of the sufficient life.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/250043 Music Composition “Reflection of Tapee” for Chamber Ensemble 2021-12-08T08:33:33+07:00 Onusa Nongtrud onusa.non@gmail.com <p> Music composition “Reflection of Tapee” for chamber ensemble is a music composition for Nora Pi, clarinet, and percussion. The composition is intended to create a new piece that integrates the concept of Western and folk musical culture with Western contemporary music composition techniques. In addition, this piece conveys impressive beauty attractiveness and realizes preserved local value. This Music Composition consists of three movements: the first movement, “Soul” for Solo Nora Pi, portrays the identity of the performance technique of Nora Pi; the second movement, “Spirit” for solo Eb Clarinet, presents an imitation of Thailand’s southern folk music style and tone color; the third movement “The Mirror of Soul and Spirit,” Trio for Nora Pi, Bb Clarinet, and Percussion expresses both culture cross between East and West. The total duration of the “Reflection of Tapee” for the chamber ensemble is approximately 15 minutes, 3 - 5 minutes per movement. Each movement is composed of its character in a unique musical form. Therefore, the composition can be called experimental music, further developing a contemporary music composition approach that delivers both aesthetic and academic value.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/242648 The Meaning of “Ploo” in Motherhood Transitional Ritual in Malay Society in Satun Province 2021-07-01T13:00:23+07:00 Saroh Wattana wattanasarah3@gmail.com Pornphan Khamkhunasai K.khemkhunasai@gmail.com Anin Phutthichot anin@tsu.ac.th Phatchalin Jeennoon phatchalinj@hotmail.com <p> This study aimed to study the meaning of “Ploo” in the transitional motherhood ritual in the Malaysian community in Satun Province. The data were collected using in-depth interviews of 24 key informants, Tok Bidan, women who had been through the rituals and are preparing to be mothers and family members. Malay believe that “Ploo” is the ritual plant. The “Ploo” is related to woman in three phrases as the stage of preparing to have a baby and during pregnancy, the stage of delivering newborn to the seventh day, and the stage of forty-four days postpartum. “Ploo” meaningful relationship with big push women and children for six reasons: 1) it is an ancestral origins authority of knowledge, 2) as the media expressed gratitude to ancestors who helped her give birth easily and securely 3) medicinal plants used to treat the symptoms of the mother and the baby 4) as predicting the sex of the babies are born, 5) as predicting whether women will be through difficult or easy birth, 6) as a shield, protection for women who are pregnant, and the baby, hence the 'betel' it still is the key to building a complete family of Malay society.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/250856 The Concepts of the Thai Nation in Malai Chupinij’s Literary Works 2021-12-08T08:33:11+07:00 Natrada Somsith mynatrada@hotmail.com Paruchakul Paruchakul wimonmas.p@psu.ac.th <p> This research aims to study the concept of the Thai nation in the literary works of Malai Chupinij and to examine the influence of the western concept of nation in Malai Chupinij's works of literature. The researcher collected data from Malai Chupinij's short stories and novels that have themes or reflect the Thai nation's perception. This research used the concept of the nation from Ernest Renan and the concept of imagined communities from Benedict Anderson as the conceptual framework for considering Malai Chupinij’s concept of nation. The research result was presented by using descriptive analysis. The result of this study found that five literary works of Malai Chupinij show the theme or reflect the perception of the Thai nation; Chewit deaw, Myung Nimit, Long Phrai: Jao Phandin, Long Phrai: Manut Naka and Long Phrai: Manut Himmapan. The above pieces of literature reflect the author's viewpoints on the Thai nation that 1) the Thai nation was formed by the integration of Thai people, the land of the Thai nation, Thai culture, and sovereignty of the Thai nation, 2) the land of Thai nation is fertile and safe for Thai people, 3) the Thai nation belongs to Thai people; therefore they must concern and protect the Thai nation as the nation's owner. Malai <br />Chupinij's concept of the nation reflects the influence of the concept of the nation-state and the government's public relations at that time. The Literary Works have shown the beginning of the author's imaginary community.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/250454 The Knowledge Status of Grammaticalization Studies: Perspective in Thai Language Research 2021-04-07T12:40:37+07:00 Theerapat Khumting theerapatkhumting03@gmail.com Kanchana Witchayapakorn kanchanaw@nu.ac.th <p>This research aimed to study knowledge applied for grammaticalization studies in Thai language research papers, which comprises knowledge implemented <br />for part of speech study and knowledge used for grammaticalization study. The 35 copies of the research paper published in an electronic database from 1997 to 2020 have been examined. The data analysis was proposed in descriptive essay. The results showed that: 1) two concepts were found in knowledge used for part of speech study, including structural grammar (Wijin Phanuphong, 1983: 175) and functional-typological grammar (Givón, 2001: 49); and 2) knowledge implemented for grammaticalization study had two concepts, comprising grammaticalization process and grammaticalization direction.</p> <p> </p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/250580 The Role of the Local Fisheries Network Group in Conservation and Restoration of the Environment in Tha Sala Bay, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province 2021-10-21T09:08:43+07:00 Ayab Sadadkhan sadadkran2@gmail.com <p>This research article aims to study the development of the local fisherman network group, the role in creating a mechanism of common-pool resources management for environmental conservation and restoration, and success factors in preparing the local ordinances sea of Tha Sala Bay, Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat province. The research applied qualitative research methodology by collecting primary and secondary data. The data were collected through surveys, observations, and interviews. Descriptive statistics are used to describe the finding in this study. The results revealed that the local fisherman network group of Tha Sala Bay was established after external threats, i.e., illegal push net and large net fishing that affect the ecosystem and local fishermen’s way of life. Therefore, they gathered in a group to conserve and restore the environment; as for the role in creating a mechanism of common-pool resources management of the fisherman group for environmental conservation and restoration, it occurred under the participatory process of 6 roles, i.e., 1) database collection; 2) monitoring illegal commercial fishing boats; 3) pushing for the establishment of a community economic organization; 4) determining a model of environmental conservation and restoration; 5) coordinating integrated working between local fishermen and government agencies and 6) providing the local <br />ordinances sea. There were six factors of success in preparing the local ordinances sea, namely, 1) the process of preparing the by-laws was well organized, 2) legal channels and policies were provided to support community rights, 3) The fight of local fishermen and relevant persons were not based on business conditions, but their consciousness for working collaboratively to conserve natural resources, 4) community leaders, local leaders, and local fisherman leaders possess leadership and vision, 5) the lessons of impacts fishermen learned in the past were experiences they used to solve problems and 6) mass media played a significant role in presenting news continuously, encouraging relevant agencies to manage and push forward the preparation of the local ordinances sea. According to the findings, the participatory process of organizations from all sectors is essential to solving conflicts and disputes in the area.</p> <p> </p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/256447 Model of Information Resource Services of Public Libraries in Surat Thani Province 2021-12-28T10:40:09+07:00 Amonrat Saekwung amonrat_saekwung@hotmail.com <p>This research aims to study the condition of problems and the need for information resources of people using the public library, the guidelines for the development of public library information resource services, and the creation of a model for providing information resources for public libraries in Surat Thani Province. Data collection was conducted using mixed methods through questionnaires and surveys. The sample used in data collection comprised 12 administrators and librarians and 540 users of Ban Ta Khun, Chaiya, Chai Buri, Ko Samui, and Chalerm Rajakumari public libraries. The results were analyzed using mean and standard deviation statistics and public library benchmarks. Present the results of the data analysis as a descriptive analysis. The results were found as follows: 1) the current service problems included communication with users and service processes/procedures or motivations to use the service. In addition, they wished for information <br />resources from electronic media and printed media, 2) the first mission-based service development approach was managing informal education and learning resources linking formal and non-formal education following supporting factors for the operation included policy and the public library's role. The relevant direct duty of the public library included promoting literacy, information literacy, and lifelong learning that were firstly required according to standards in terms of information resources that are available, and 3) service models included the primary and secondary services according to standards as a guideline, improvement of the efficiency of service according to the mission, and the primary role in the operation of the public library to service users, communities, administrators, and <br />librarians or service providers deemed appropriate at a high level.</p> 2022-05-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University