https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/issue/feed Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University 2021-12-30T16:30:50+07:00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ journal.huso@sru.ac.th Open Journal Systems <table width="680"> <tbody> <tr> <td width="680"> <p> วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ</p> <p> 1) บทความวิชาการ (Article)</p> <p> 2) บทความวิจัย (Research Article)</p> <p> 3) บทความปริทัศน์ (Review Article)</p> <p> 4) วิจารณ์หนังสือ (Book Review)</p> <p> 5) จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัยอื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ</p> <p>กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) แต่ละฉบับตีพิมพ์ 10 - 15 บทความ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ท่าน โดยไม่เปิดเผยชื่อทั้งสองทาง (Double - Blind Peer Review) ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาบทความหรือข้อคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องคิดเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> </td> </tr> <tr> <td width="680"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/254682 Finding Democracy in Music 2021-12-29T10:08:47+07:00 Chalongchai Chalongchai Thatsanakowit chalongchai.tat@hotmail.com <p>หนังสือ ประชาธิปไตยนัยเพลง ของ พอล เฮง (นามปากกา) หรือ พรเทพ แซ่เฮง เป็นนักเขียน <br>นักวิจารณ์เพลง รวมถึงสื่อมวลชนด้านดนตรีและวัฒนธรรม ผู้นำเสนอประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย<br>ได้อย่างกว้าง คม ลึก อันปรากฏผลงานตามคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ทั้งโพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ มติชน ตลอดจนนิตยสาร way magazine และ a day weekly ซึ่งผ่านการผสมบ่มเพาะประสบการณ์มากกว่า 20 ปี <br>ในปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นสื่ออิสระและผลิตผลงานเขียนที่เผยแพร่ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ได้เสนอสาระของเนื้อหาอันซ่อนแฝงอยู่ในตัวบทเพลง ที่มีความสัมพันธ์หรือมีนัยสอดคล้องกับคำว่า “ประชาธิปไตย” ผ่านการส่องสะท้อนเชิงวิจารณ์และสังเคราะห์ออกมาในรูปแบบบทความจำนวน 10 บท</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ พอล เฮง ได้แสดงทรรศนะเชิงวิพากษ์ที่มีต่อบทเพลง ผนวกกับองค์ความรู้ในแง่มุมด้านสุนทรียศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ที่เคลื่อนผ่านอย่างเป็นพลวัต ซึ่งถูกหยิบนำมาผูกร้อยให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงตามบริบทต่าง ๆ ของบทเพลง ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านอิทธิพลของแนวดนตรี รวมถึงผลกระทบเชิงอุดมการณ์ทั้งในมุมมองของศิลปินและผู้ที่รับสารจาก<br>บทเพลงเหล่านั้น ได้แสดงถึงชุดความคิดที่หลากหลาย โดยในแต่บทสามารถสรุปเนื้อหาสาระได้</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/257201 บทบรรณาธิการ 2021-12-30T16:30:50+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/257202 คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 2021-12-29T16:07:02+07:00 Kanlaya Kaewpradit journal.huso@sru.ac.th 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/248129 Multicultural Identity of Rural Thai Society in Wan Kaew Youth Literature Award 2021-12-24T15:39:54+07:00 Watsaranan Chuthap watsaranan@hotmail.com <p> The objectives of the research were to (1) analyze folkloristics in the Wan Kaew Youth Literature Award that reflect the identity of Thai rural people in the north, south, northeast and central regions and (2) analyze multicultural society in rural Thailand in the Wan Kaew Youth Literature Award. By studying the literature that has been awarded the Wan Kaew Youth Literature Award, which includes 11 stories. The finding of the analytical found that folkloristics reflects the identity of Thai rural people in the north, south, northeast and central regions had been conducted from settlement, local history, local venerable people, local architecture, folk beliefs, folk tradition, folk performance, local dishes, local equipment, local herbs, folk tales, folk legends, dramatization, giving birth, children’s skits, silk worming and spinning cotton. In the multicultural society in rural Thailand, the Wan Kaew Youth Literature Award presented the following issues: (1) Northeastern writers present cultural images of "tributes" through Pub Lang village, which have been abused by culture; (2) The northern writers present a picture of the Pga K’nyau minority, which the outer society sees as "low-priced laborers." (3) The southern writers highlight the differences between rural and urban people. (4) The central region writers present an image of Chinese culture in Thailand by suggesting that both cultures can blend together seamlessly. Thus, it shows that the images presented through the Wan Kaew Youth Literature Award are reflections of the lives of the villagers.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/247148 Assembling the Culture Identity of the Robes Offering Traditional on The End of Buddhist Lent Day in Ban Don Community, Mueang District, Suratthani Province 2021-12-29T10:06:04+07:00 Nattakan Ngampradit ntk.sru@gmail.com Utit Sangkharat ntk.sru@gmail.com <p> The objectives of this research were to study the cultural <br />identity-building of the Buddhist Lent ceremony in the Ban Don community, Muang District, Surat Thani Province. Using qualitative research methods Data was collected fromin-depth interviews. The researcher used <br />non-participating observations in the traditional ceremony of Buddhist Lent Day in Suratthani, then analyzed the data from the study. Take theinformation that has been categorized. Examine, decipher, interpret,synthesize, and draw conclusions as study results.<br />The findings of the study revealed that the identity of the Buddhist Lent Day tradition in Ban Don. It was created from the meaningful assembly to the end of the Buddhist Lent Day tradition by using symbolic representations through the pattern of arranging arches, bushes, and jungle cloth with the introduction of banana trees or branches to embroider with variousmonarchs. Before the end of Buddhist Lent Day, in front of the house by referring to Phutthachatak's history all the way to the end of Buddhist Lent frying events, which is a one-of-a-kind food that is distinct from others, resulting in cultural significance, Due to Ban Don's unique forested forest tradition, the community's economy and income will grow. เป็น As a result, the community earns income from cultural tourism due to the tradition of robe that has the unique identity of the Ban Don community.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/226783 Local Wisdom for Sustainable Resources Management at Bandon Bay in Suratthani Province 2021-12-29T09:04:57+07:00 Pamornrat Sutum pamornrat79@hotmail.com <p>The purpose of the study was to localize wisdom for sustainable resources. The study was conducted in Bandon Bay, Surat Thani province, where the study was qualitative research. The objectives of the study were to gain folk wisdom of Bandon Bay and the situation area of Bandon Bay resources, to study sustainable development resources by folk wisdom, and to find out how to of reactivate, inherit and carry-on sustainable development resources by from the folk wisdom of Bandon Bay. The sample was selected from sage villagers, the community leader, and the resources conservation member of Thachang, Donsak , and Punpin district . The data were collected via academic articles, interviews, observation, focus groups discussion, and workshop.According to the study, agriculturists and local fisheries depended on the ecological integrity of Bandon Bay's mangrove forest and coast for aquatic animal richness. The part, all fishermen used fishery inventions by themselves, so it did not damage the environment, and normally, they fished for household consumption, after which they traded for something else. The situation has changed since 1973 - 1982 from household consumption to commercial fishing. From 1991 to 2002, government policies aided the private sector and ordinary citizens in establishing tiger prawn farms and shellfish farms. In 2002-2007 the government lunch sea food bank policy that sea assets to deed poll community which destroyed mangrove forest ecosystem and coast was severe deteriorated so affected to local fishery lifestyle and then the aquatic animal shortage for made a living. Finally, the community around Bandon Bay concerns folk wisdom to find sustainable development resources by using traditional wisdom to manage mangrove forests, sustainable development of fishery and how to rely on the wide direction of fisheries. Set up a conservation grouping with a development associate and a government officer by establishing rules for resource management and also sustainable development resources in the Apaytan (no hunting) area, such as conserving area, mangrove forest management, crab habitat, mangrove forest conservation, fish habitat, and creating a windproof line. To achieve sustainable development resources through folk wisdom, a conservation awareness campaign, the expansion of the conservation group to include all of Bandon Bay, the expansion of the network of conservation marine volunteers, and the modification of the law to the present.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/249804 Rehabilitating Juvenile Offenders in Drug Cases : International Models and Practical Measures for Proposing Applications to Thailand 2021-12-29T10:06:28+07:00 Amorn Wangukkarangkul amornw.sru@gmail.com Udom Rathamarit udom@tu.ac.th <p> This research article aims to study models and practical measures in foreign countries for rehabilitating juvenile offenders in drug cases,including those in accordance with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United States, and European Union (EU) regulations. <br />Qualitative research was done by systematic content analysis of documents to synthesize models and practical measures best suited for rehabilitating juvenile offenders in drug cases to apply them to juvenile justice administration in Thailand. Results showed that the following characteristics were mostinfluential: rehabilitation must follow the best interest of the child on a basis of multiservice packages for case management. Rehabilitation programs may be adjusted according to the individual issues or needs of each juvenileoffender. A medical model is used for drug use harm reduction therapy in conjunction with rehabilitation and aftercare treatment for families and in community-based programs. These best practices should be adopted by the juvenile justice system in Thailand following provisions of the Administration of Juvenile Offenders Rehabilitation Act, B.E.2561 (2018) to allow juveniles full protection of their rights, welfare, and a secure future.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/248092 Thayoi Diew for Saw Sam Sai Solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) 2021-12-24T15:44:47+07:00 Sathitsathaporn Sangkorranee sataporn.pai@gmail.com Kumkom Pornprasit pkumkom@yahoo.com <p>This research is aimed at studying the concepts, the values, and the composition of Thayoi Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) by using qualitative research methodology and the body of knowledge of Thai music as a basis for analysis. The research results reveal that the concepts of Thayoi Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) consists of 5 <br />concepts: 1) advanced solo music; 2) execration beliefs; 3) inheritance; 4) transmission rituals and; 5) performing techniques. In addition, Thayoi Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) includes four values: 1) recipient; 2) relay; 3) Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) school and; 4) social value. In the composition of Thayoi Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi), it is suitable for Saw Sam Sai performing. The composition is related to the tripartite form rhythmic <br />patterns. Due to its musical form, the piece has the identity of the Yon for the beginning and end of this solo. There are eleven special techniques for Saw Sam Sai fingering positions: 1) Pra; 2) Prom; 3) Air; 4) Nak Sa Dung; 5) Kong; 6) Chun; 7) Kwong; 8) Kran; 9) Chang; 10) Sa But; and 11) Rood. Bowing Techniques include 1) Chab Kra Tua Tang Kra Tua; 2) Ngu Luai; and 3) Cha Ngak Saw.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/249507 Evaluation of Land Use Potential for Nipa Palm Using Geographic Information System: A Case Study of Wang Won Sub-District, Kan Tang District, Trang Province 2021-12-29T10:08:02+07:00 Apiradee Saravisutra apiradee.sa@psu.ac.th Supannee Taksinsampan apiradee.sa@psu.ac.th Akom Sowana akom.s@psu.ac.th Anukul Tansupol anukul.t@psu.ac.th Damrong Siammai damrong.s@psu.ac.th <p> The purposes of this research were: 1) to analyze land suitability for Nipa Palm and 2) to assess land potential for Nipa Palm through a comparison of suitable areas with the land use in 2019. The evaluation process went through three phases: 1) 60 samples were analyzed by statistical methods for selecting significant factors and creating a logistic regression model; 2) each value was substituted in the logistic regression model for analyzing suitable areas for Nipa Palm; and 3) comparison of land suitability with land use in 2019 was conducted for assessment of potential areas for Nipa Palm. The results showed 5 significant factors: geomorphology, soil depth, soil drainage, soil reaction and river buffer. The analysis of the geographic <br />information system was 12.96 km2 of area potential. Compare suitable areas with landuse 2019 that is visually interpreted. Further results showed that the most potential areas were those for miscellaneous uses and less than 200 meters from the river buffer zone (0.58 km2). These areas were Ban Laem village and Ban Klang village, located in the middle of the study areas. </p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/250452 The Development of an Information System for School Health Service : A Case of Suratthani 2 School 2021-12-24T15:45:32+07:00 Chirarat Unhasirikul chirarat.psp52@gmail.com Chamnan Chaowakeratipong chirarat.psp52@gmail.com <p>The aim of this research is to develop the information system of school health service for Suratthani School 2 that was conducted as the developmental research. The in-depth interview was managed to collect data from 5 key informants of the school management in order to develop the information system as follows: 1) to plan and study the former working system structure of the school health service, 2) to analyze problems and collect data for developing the information system, 3) to design the system, 4) to develop the system with Adobe Dreamweaver CS5 and Appserv 8.3, 5) to install and examine the system after using it and 6) to estimate thesystem by gathering data from 125 respondents of those who used theproposed information system as follows: 5 staffs of the school health service center proceeded by purposive sampling and 120 users who took services of the school health center proceeded by accidental sampling. The research tool for these 2 key informants is the questionnaire about the perspectives of satisfaction towards the information system of school health service for Suratthani School 2.According to the findings of this research, the information system of school health service for Suratthani School 2 is able to facilitate its users about the information storage and the information retrieval; the effective process for the kinds of information report to the management. The study of the satisfaction towards the information system of school health service for Suratthani School 2 was calculated by the Mean of 4.04 and represented in the level of good in total. While as the same time, each aspect was considered as follows: The Mean of the information processing, resulting and reporting was shown by 4.15; the Mean of the information inputting was shown by 4.01; the Mean of the users’ information synchronization was shown by 3.97; and the Mean of the quality of system was shown by 3.90. respectively.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/247980 Translation Strategies of Chinese Series Titles in WeTV Application to Thai Languange 2021-12-24T15:46:57+07:00 Jiraporn Netsombutphol jiraporn.nsbp@gmail.com Yaowalak Srivichien sansan_48@hotmail.com <p> This research aimed to study strategies for translating the Chinese series titles by compiling all lists of series from the WeTV application a total of 80 titles (August to September 2020) were categorized by the genre of the series including analyzed translation strategies used to translate Chinese series titles into Thai. Results showed that there were four of translation strategies for Chinese series titles. The most popular method used in all genres such as romantic series, Yaoi series (MST), action series, teenage love series, retro series, drama, and mystery series was making up new titles from 45 series, the translator was able to come up with new titles freely. Followed by 19 expanded translations, this tactic, the translators translated based on the original title, but extended it to make it interesting. As for integrated translations of the 9 series, the translator used the original meaning of the story to name it to complete the title and communicate well with the audiences. Finally, the 7 series were translated using Literal translation of the Chinese title but may differ only in the structure of the language.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/247919 The Contemplation for Developing the Teacher Characteristics in the 21st Century: The Pre-Service Teachers 2021-12-29T10:08:27+07:00 Montree Linphoo montreegate@hotmail.com <p>Contemplation is the intuition based on the well-trained mind through pondering with the consciousness leading to the awakening of all thing values, see the solidarity connectedness among oneself, others,society, and environment which causes the inner tender within the self and leads to docile, respect and honour each humanness with the integration of loving-kindness towards mankind and entire beings as well as havingconfidence in self-potential to dismantling the subconsciousness of smug and selfish which is the root of self-attachment in order to expand the awareness dimension in living together that consider the public benefits as a target and be ready to act the creative changes to the organization, the society, and the world. Contemplative Learning is the alarm of awakening of attributes within humans leading to insight intuition in order to revolutionize from smug to generous with the loving-kind and supportive mind.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/246447 Sonata Development to the Present 2021-12-24T15:47:41+07:00 Witchaya Ruangrak r.ruangrak@gmail.com <p> Sonata is a word that has more than one definition which changes according to what context it is. In some contexts, a sonata is a type of musical composition. However, under a different context it could refer to its form. Both definitions have gone hand in hand from the latter parts of the Baroque period until today’s present time. It is necessary to have the knowledge and proper understanding of various compositional techniques of a composer and their piece and a proper understanding of the sonata form itself. Therefore, the proper understanding of the structure of the sonata form is an element that greatly affects musical performances and compositions. The study of sonata form within this article includes knowledge and information from various forms of publications written by Thai and international experts. This article also includes the study of pieces composed by Thai and International composers. All this to obtain different points of view. For that reason, the study of the sonata form and its development since the end of the Baroque period until today is very important to strengthen one understanding of a piece, the understanding of the sonata form, and to properly classify and distinguish the sonata form from other forms in <br />music. Additionally, this will also affect how we perform a piece or how we compose a piece when we really understand the essence of the sonata form.</p> 2021-12-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University