เผยแพร่แล้ว: 2023-09-07

ผลกระทบของการจัดทำบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของเกษตรกร อัตลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม

ปิยะวรรณ ยางคำ, นาวา มาสวนจิก, อมร โททำ , กชนิภา วานิชกิตติกูล, ธีระศักดิ์ เกียงขวา

518-531