เผยแพร่แล้ว: 2023-04-30

แนวทางการแปลคำศัพท์ทางการแพทย์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย

ทิพย์สุดา ธีระเจตกูล, วริษา อัศวรัตน์

227-236

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ผานิตย์ ถิรพลงาม, เด่นพงศ์ กุนทีกาญจน์, เธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา, ณฐิกา ทิศทะษะ

291-301

ทฤษฎีการเรียนรู้ยุคคลาสสิกถึงยุคร่วมสมัย

สมบัติ ท้ายเรือคำ, สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, ศุภชัย ตู้กลาง, วิภาณี สุขเอิบ, ลักขณา สริวัฒน์, รังสรรค์ โฉมยา, ภู แก้วอำไพ, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, บวรพจน์ ชมภูนุช, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, กรรณิกา พันธ์ศรี, อารยา ปิยะกุล

170-185