วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 กองบรรณาธิการกำลังพัฒนาวารสารให้ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอย่างน้อยอยู่ในกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2564 เพื่อให้คุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2020-05-24

ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มารยาทไทย : บทบาทสมมติ

พระมหาอานนท์ อานนฺโท, สัญญา สดประเสริฐ , ผุสดี จิระวัฒนกิจ , พระมหาสงคราม จันทร์ทาคีรี, พระคทา สคารโว

247-256

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ์

พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์, พระฐนกร กิตฺติธโร, ศักดิ์ดา หอมหวน

267-282

การศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน, พระครูวิหารกิจจานุยุต, พระปัญญากรโมลี

283-292

บทบาทผู้นำกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชน

สมพงษ์ เกษานุช, ธนู ทดแทนคุณ, เบญจรงค์ พื้นสะอาด , สัญญา เคณาภูมิ, ชื่นนภา หนันแดง, เกษฎา ผาทอง

293-306