แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ธง คำเกิด
วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของชุมชนบ้านบางแม่หม้าย 2. เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ในการให้ข้อมูล ที่ประกอบด้วย แกนนำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบางแม่หม้าย สมาชิก ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจบริบทพื้นที่ แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ และประเด็นสนทนา ทำการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่ค้นพบ แล้วนำมาพรรณนาเชิงอุปนัย


ผลการวิจัยพบว่า


     1. บริบทของชุมชนบ้านบางแม่หม้าย มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบกลุ่ม  โดยมีสมาชิกเป็นคนในชุมชน แบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการจัดสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนบ้านบางแม่หม้าย


     2. ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางแม่หม้าย มีระดับศักยภาพภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ 1) ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดี 2) ด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) ด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 5) ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามลำดับ


     3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ได้แก่ 1) การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางแม่หม้าย 2) การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางแม่หม้าย 3) การพัฒนาด้านการบริการนักท่องเที่ยว 4) การจัดการข้อมูลและการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางแม่หม้าย 6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 7) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย