การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์
พระฐนกร กิตฺติธโร
ศักดิ์ดา หอมหวน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน และจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)


ผลการวิจัยพบว่า จากการสำรวจใน 9 อำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีจำนวนมากจำแนกเป็นอำเภอที่มีความสำคัญตามลำดับจากการประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละอำเภอ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดังนี้ 1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอลับแล 3. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิชัย 4. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอตรอน 5. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอน้ำปาด 6. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าปลา 7. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอฟากปลา 8. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านโคก และ 9. แหล่งท่องเที่ยวอำเภอทองแสนขัน ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนได้แก่ 1) ทำบุญไหว้พระชมวัฒนธรรม 2) ดูการดำรงชีวิตตามวิถีชมชนของพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์แต่ละที่มีความแตกต่างกันออกไป การสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่วนการพัฒนา Web Map Services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ การท่องเที่ยวชุมชนนั้น ๆ URL ของเว็บไซต์ คือ www.gi-cbt.buu.ac.th เว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการแสดงผลหน้าเว็บ (Web Interface) และส่วนการเก็บ ข้อมูลหลังเว็บไซต์ (Database Backend) โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่ หน้า แรก แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาเส้นทาง ข้อมูลการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย