ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

จิราณีย์ พันมูล
วโรทัย สมมิตร
อนุสรณ์ แซ่จันทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวและหาแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างสมาชิกชุมชนและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว


ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการด้านทรัพยากรพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ชุมชนมีวิถีชีวิตคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีประเพณีและภูมิปัญญาที่โดดเด่น และสภาพพื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ง่ายต่อการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินศักยภาพชุมชน โดยมีศักยภาพด้านทรัพยากรพื้นมากที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.60) และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.87) และมีแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว คือ 1) สร้างความตระหนักให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน 2) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 3) พัฒนาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5) พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว และ 6) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย