ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยว เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

Main Article Content

ศราภรณ์ แต่งตั้งลำ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยว เจษฎาเทคนิค มิวเซียม จังหวัดนครปฐม เครื่องมือกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว เจษฎาเทคนิค มิวเซียม จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 200 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยว เจษฎาเทคนิค มิวเซียม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.50 มีช่วงอายุ 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72.50 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.00 มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001–10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ในแต่ละด้านจะพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่เลือกเดินทางมีสาเหตุมาจากทางด้านสถานที่ การคมนาคม และความปลอดภัยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาสินค้าและบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย มีค่าเฉลี่ย 3.22 3.10 และ 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย