การศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
พระครูวิหารกิจจานุยุต
พระปัญญากรโมลี

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. จากการลงสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จากพระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยความเข้มแข็งของชุมชน วัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว คือ ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล และมีการประสานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 สมาคม คือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมสหพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือ 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์ มี 3 ลักษณะ คือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน ที่ราบและที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ราบสูงมีเทือกเขาป่าไม้ธรรมชาติสวยงาม อยู่ในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ (คลองตรอน) วนอุทยานแห่งชาติแหล่เหล็กน้ำพี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และด่านภูดู่ ประตูสู่หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ผู้นำทางศาสนาและประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันอนุรักษ์เก็บรักษา และนำเสนอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดสรรงบประมาณในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ป้าย และห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่สะอาด ถังใส่ขยะ สินค้าที่ได้มาตรฐานในการซื้อขาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย