วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562 นับเป็นปีแรกที่กำลังพัฒนาวารสารให้ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอย่างน้อยอยู่ในกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2564 เพื่อให้คุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-13

TH การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์

เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ, พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์

125-140

TH ประโยชน์นิยม : แนวคิดสู่ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย

เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ธนู ทดแทนคุณ, สมพงษ์ เกษานุช

175-188

TH พุทธบูรณาการการบริหารศาสนศึกษาตามบทบาทของเจ้าอาวาสวัด

นภัทร์ แก้วนาค, พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), ดร.

189-206