TH ปริศนาคำทาย : วัฒนธรรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Main Article Content

ศุภชาติ เสถียรธนสาร

บทคัดย่อ

     การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษานับว่ามีความสำคัญ เป็นการสร้างนักศึกษาให้มี วุฒิภาวะที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตที่ดี ซึ่งนับว่าสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องอยู่อย่างรู้เท่าทัน ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทยคือขาดทักษะ การคิด ซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานของการเรียนรู้ทั้งปวง อาจกล่าวได้ว่านักศึกษาไทยนั้นยังคิดไม่เป็น ไม่ทราบวิธีคิด และไม่ได้มีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบทำให้เมื่อเติบโตขึ้นมักขาดวิจารณญาณที่ดีและใช้ความคิดน้อยลง การสอนให้นักศึกษาฝึกการคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย


          บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นปริศนาคำทายที่เป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจะยั่งยืนและมีความเจริญงอกงามจำเป็นต้องอาศัยภาษาไทยเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยผ่านปริศนาคำทายซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบตามวิธีภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาในการละเล่น ที่มีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบสับสน โดยคิดสร้างคำถามลวง คิดซ่อนเงื่อนหรือซ่อนปมของปัญหาที่นำมาทายคำถาม และคำตอบมีการคิดแพลงในบางครั้งคำตอบที่ได้มีลักษณะการตอบแบบคาดไม่ถึง เพราะผู้ทายใช้ภาษาสร้างคำถามลวงอย่างแยบยล ปริศนาคำทายจึงมีความโดดเด่นทางภาษา เป็นการใช้ภาษาที่ฝึกคิดอย่างหลากหลาย สื่อสารให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ