TH พุทธบูรณาการการบริหารศาสนศึกษาตามบทบาทของเจ้าอาวาสวัด

Main Article Content

นภัทร์ แก้วนาค
พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), ดร.

บทคัดย่อ

           พุทธบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ โดยมีกระบวนการและการปฏิบัติได้อย่างกลมกลืน โดยการนำวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกัน ให้เกิดการเรียนที่ลึกซึ้ง สามารถแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาทำงานร่วมกัน หรือประสานงานร่วมกันอย่างมีความสุข หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาของเจ้าอาวาสวัด คือการครองตน การครองคน และ การครองงาน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ ที่เจ้าอาวาสต้องดำเนินการ การศาสนศึกษา คือ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจการคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ในอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ดำเนินไปด้วยดี” ฉะนั้นแนวทางการดำเนินงานของพุทธบูรณาการการบริหารศาสนศึกษา ตามบทบาทของเจ้าอาวาสวัด จะต้องเข้าใจความหมายของการบูรณาการ เพื่อการออกแบบระบบบริหารการศาสนศึกษาแนวพุทธ กับหลักการบริหารทั่วไป ผนวกกับหลักการบริหารงานการศึกษาที่เหมาะสม ที่ผนวกเข้ากับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านศาสนศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และ 4) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์


         บทบาทเจ้าอาวาสมีความสำคัญอย่างมากที่จะสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาให้กิจการศาสนศึกษามีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วย คุณธรรมความพร้อมของการเป็นเจ้าอาวาสที่ดี มีความรู้ความสามารถและเห็นคุณค่าของการศาสนศึกษาในพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ