TH ปัจจัยสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก
พระครูประภากรโสภณ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยสุขภาพองค์การและระดับคุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพองค์การกับคุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ใช้วิธีวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ


     ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยสุขภาพองค์การของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.38) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ (4.39) ด้านการบำรุงรักษา (4.38) ด้านภารกิจ (4.36) และในส่วนคุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ด้านการตอบสนอง (4.50) ด้านการให้ความมั่นใจ (4.43) ด้านการเอาใจใส่ (4.42) ด้านความน่าเชื่อถือ (4.50) ด้านสิ่งสัมผัสได้ (4.24) ตามลำดับ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วกับคุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (r=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านภารกิจ อยู่ในระดับสูง (r=0.81) ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับสูง (r=0.72) และด้านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง อย่างสมบูรณ์ อยู่ในระดับสูง (r=0.69) ตามลำดับ 3. ปัจจัยสุขภาพองค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพ การบริการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางบวก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านภารกิจ (β=0.777) และด้านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ (β=0.212) โดยตัวแปรพยากรณ์สามารถทำนายตัวแปรเกณฑ์ได้ร้อยละ 81.40

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย