TH การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลตำบล ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 9 รูป/คนและการสนทนากลุ่มย่อยได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกองค์บริหารส่วนจังหวัด พระสงฆ์ วัฒนธรรมประจำจังหวัด เจ้าของร้านค้าและที่พักอาศัย


        ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์มีความหลากหลายเป็นไปตามสภาพทางกายภาพตามภูมิศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมอันสำคัญที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด พระปรางค์ อุโบสถ วิหาร สถูปเจดีย์ พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ หอไตร เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชนชาติไทยสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี การจัดการของผู้คนในสังคมเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโบราณคดี ศาสนสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดนั้นนับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง เพราะวัดเป็นแหล่งที่เชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความเป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ ในระดับนโยบาย การพัฒนาทั้งในส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน ต่างก็มีทิศทางการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 


     2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 1. ปัจจัยด้านงบประมาณ ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในส่วนรัฐบาล ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล 2. ปัจจัยด้านบุคคลากร ในการพัฒนาจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การเข้าถึงการเสียสละหรือเรียกว่าจิตอาสาในการทำงาน 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ให้คนในชุมชน ท้องที่นั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายราชการ ร้านค้าที่พักอาศัย โดยคนในชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนของตนเองก่อน และฝ่ายราชการควรให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืน


     3. รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก กล่าวคือ ภายในตัวชุมชนสมาชิกเองต้องมีความต้องการและเห็นความสำคัญหรือความจำเป็นในการมีเครือข่าย และต้องพร้อมให้ความร่วมมือ มีระบบตัวแทนที่สามารถนำปัญหา ความต้องการของสมาชิกนำเสนอสู่เวทีเครือข่าย และตัวแทนสมาชิกสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความก้าวหน้าให้สมาชิกในชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยภายนอกอาจมีหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญ คือ หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความต่อเนื่อง ความจริงใจและกระบวนการทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย ดังนี้  1. กำหนดเป้าหมาย 2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เกิดกรณีศึกษา 4. สร้างองค์ความรู้ของชุมชน 5. สรุปบทเรียนการพัฒนา


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย