TH รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม แก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอนุรักษ์และการจัดหมวดหมู่จัดเก็บเอกสารคัมภีร์โบราณของวัดในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนจากภูมิปัญญาในคัมภีร์โบราณของวัดในจังหวัดนครปฐม และเพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ สำหรับผลการวิจัยปรากฏผล กล่าวคือ คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่สำคัญประเภทหนึ่งของชาวพุทธไทย ซึ่งมีคุณค่าต่อสังคมในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณค่าในทางวิชาการ และมีคุณค่าที่ได้รวบรวมพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไว้อีกด้วย การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานในพื้นที่วิจัยพบว่า คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ตำนานหรือความเชื่อของชุมชน พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพร การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า การใช้หลักแบบ “บวร” บ้านหรือชุมชน มีวัดเป็นสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ และมีโรงเรียนเป็นทรัพยากรสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ ควรมีการทำงานร่วมกันโดยการสนับสนุนจากองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การทำงานเป็นรูปธรรมสามารถ ต่อยอดไปในทางการสร้างมูลค่าแก่ชุมชนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย