วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว และบริบทอื่น ๆ ทั้งในรูปของบทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่จะต้องไม่เคยนำไปเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงในวารสารอื่น ๆ  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)  กำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 12 No. 1 (2023): January-June 2023

Published: 2023-06-13

A STUDY OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN WRITING AND SPELLING WITH A SCAFFOLDING TECHNIQUE OF PRIMARY 2nd STUDENTS.

ปนัดดา ประสพกาญจน์, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, อังคณา กุลนภาดล

27-39

RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AND STRESS OF ONLINE LEARNING OF THE INTERNATIONAL SCHOOL OF TOURISM STUDENTS

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม, อินทรียา หลีกันชะ

54-62

View All Issues