วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-03

The Money and The Ethical Value : A Case Study of Monk and Money Touching

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี เหมประไพ

1-15

BUDDHIST INTEGRATED COMMUNICATIONS TO CARE FOR PRENATAL PREPARATION OF FOREIGN SERVICES IN SAMPHRAN HOSPITAL, NAKHON PATHOM PROVINCE

พระปลัดสมชาย ปโยโค ดำเนิน, พระครู พิพิธปริยัติกิจ, สุนันทา เอ๊าเจริญ

16-29

The Roles of School Administrators to Support the Development Learning Research of the Teachers under the Trang Primary Educational Service Area Office 2

กิติญาดา มัสแหละ, รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

45-57

The Assessment Readiness Tourism Potential by the Community Learning , The Case Study : Community Leaders, Phipun District, Nakhon SI Thammarat Province

จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว, บุญยิ่ง ประทุม, พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

58-69

A Studying Readiness Tourism by the Community of Facility Management At Phipun District, Nakhon SI Thammarat Province.

บุญยิ่ง ประทุม, พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

70-78

The Development Community Approach for Readiness Tourism by the Community The Case Study : Community Leaders and Travel Clubs at Phipun district, Nakhon SI Thammarat province.

พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว, บุญยิ่ง ประทุม

79-90

A Studying Readiness Tourism by the Community of Natural Resources and Culture. The Case Study : Phipun District, Nakhon SI Thammarat Province

เดโช แขน้ำแก้ว, บุญยิ่ง ประทุม, พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์, จิตติมา ดำรงวัฒนะ

91-104