วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

STUDY AN APPLICATION OF VUTHIDHAMMA PRINCIPLE FOR LIVING IN DAILY LIFE OF STUDENTS IN SAMANAKHUNVITTHAYATHARN SCHOOL, HADYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

พระครู วิรัติธรรมโชติ, พระครูสมุห์คล่อง กมฺพโล แสงจันทร์

1-15

STUDY OPINIONS OF PEOPLE TOWARDS CHAK PHRA FESTIVAL IN MUANG PAKPANANG MUNICIPALITY, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.

พระครู จิตตสุนทร, พระสิทธิโชค อคฺคธมฺโม จันทร์ศิริ

16-30

STUDY BELIEF IN ORDINATION IN THERAVADA BUDDHISM : A CASE STUDY OF PHATTHALUNG PROVINCE.

พระครู วุฒิสาครธรรม, พระปลัดปรีชา ปิยาจาโร จินดา

31-48

Study relation between a performance according to Buhusacca principle and achievement of student in Suankularb Wittayalai School Nakhon Si Thammarat.

พระครู ภาวนากิจสุนทร, พระไพศาล จิรธมฺโม รักจีน

49-64

STUDY THE FUNERAL CEREMONY OF THAI BUDDHIST IN THE LOCAL IN SATHINGPHRA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

พระครู โกศลอรรถกิจ, พระครู อภิชาตปัญญาภรณ์

65-82

DONSAI BEACH : REVITALIZATION ENVIRONMENT TO PARTICIPATE. CASE STUDY : BAN DON SAI COMMUNITY MOO 4 , DON SAI SUB-DISTRICT , MAI KAEN DISTRICT, PATTANI

มัสนี ยูโซะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

83-93

THE FOLK WISDOM OF LOCAL-FISH PROCESSING FOR LIVELIHOOD FOLLOW IN BOG FOREST WAY. CASE STUDY : FISH MARKET PRODUCT GROUP, BAN TUN, CHA-UAT, NAKHON SI THAMMARAT

เกษสุดา พลแก้ว, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

94-103

THE STUDY OF PROMOTION GUIDELINES THE WISDOM PRODUCING OF FRESH FISH CRISP. CASE STUDY : PA TA BA RA FRESH FISH CRISP GROUP, MOO 1 PASE YAWO SUB-DISTRICT, SAI BURI DISTRICT, PATTANI PROVINCE.

วนิดา แวฮาโละ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

104-119