วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2558 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

A STUDY OF KING AJATASATTU’S ROLE IN SUPPORTING BUDDHISM

ประเวศ อินทองปาน, พระครู วิศาลชัยธรรม, พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร

1-7

BUDDHIST ETHICS IN LAKPHRADUANHA FESTIVAL MUANG ALONG, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พระครู วิศาลธรรมจารี

8-15

A STUDY OF THE CONCEPT OF HARMONY PRINCIPLE IN BUDDHIST TEXTS.

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระวรวุฒิ คุณสีโล, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ

16-23

FORTUNE - TURTLE: THE SUPPORTING GUIDELINE FOR FOLK WISDOM OF FORTUNE - TURTLE PROCESSING, CASE STUDY : COMMUNITY ENTERPRISE GROUP OF TOOKTA VILLAGE AT MOO 7,HUASAI, HUASAI, NAKORN SI THAMMARAT.

รัตน์นก ภูมิสุวรรณ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

24-32

THE FOLK WISDOM OF SOUR-FISH FOOD PROCESSING TO PROMOTE THE COMMUNITY GOODS , CASE STUDY : SOUR-FISH CAREER GROUP OF HUAY-MOG VILLAGE AT MOO 3, THA-NGUE, MUANG, NAKORN SI THAMMARAT.

ปริฉัตร มัทมิฬ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

33-41

THE BUDDHIST TEACHINGS WHICH ARE APPEARED IN THE FAITH AND MAGICAL CEREMONY OF KHAO-AOR SCHOOL, PHATTHALUNG PROVINCE.

เดชชาติ ตรีทรัพย์, พระครู โสภณกิตยาทร, พระครู พิจิตรศุภการ

42-48

STUDY THE SUPPORTING GUIDELINE OF BIOLOGICAL GAS PRODUCTION FOLLOW IN SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY, CASE STUDY : BIOLOGICAL GAS GROUP IN JARAGO VILLAGE AT MOO 6, MANANGDALUM, SAIBURI, PATTANI

นูรไอนี มะกิเยาะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

49-59

THE ANALYZE THE BUDDHADHAMMA PRINCIPLE WITH APPEARED IN THE BOAT SONG LAEM PHO, SONGKHLA PROVINCE.

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิ, พระครูวินิจ ธรรมานุกูล, พระครู อุทัยวินัยกิจ, พระครูโสภณ ธรรมประดิษฐ์

60-66