ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการ ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ไชยา ยิ้มวิไล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripathum University, Thailand
  • สุรชัย ศิริไกร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripathum University, Thailand
  • สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripathum University, Thailand
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว, การมีส่วนร่วม, ชุมชน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 2) ปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และ 3) ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ผู้นาชุมชน/หมู่บ้านใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 325 คน กาหนดขนาดด้วยโปรแกรม G*Power 3.1.9.2 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.46) เมื่อพิจารณาในราย ด้านพบว่า ด้านการได้รับประโยชน์ (X = 3.32) และด้านการประเมินผล ( X = 2.68) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน การดา เนินกิจกรรม (X = 2.28) พบว่าอยู่ในระดับน้อย และด้านการวางแผน ( X = 1.56) พบว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด ปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนฯ อย่างมีนัยสา คัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ ปัจ จัยความโปร่งใสของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจ จัย แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ปัจ จัยความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน และปัจ จัย ความร่วมมือในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01