กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการ ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF