การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐในหน่วยงานสาธารณสุขในสามจังหวัดเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

  • สุรพล ลอยใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
  • ไชยา ยิ้มวิไล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การบริหารกิจการภาครัฐ, หน่วยงานสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ในหน่วยงานสาธารณสุขในสามจังหวัด เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยในการบริหารงานที่ส่งผลต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ในหน่วยงานสาธารณสุขในสามจังหวัด เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย และ 3) กาหนดแนวทางส่งเสริมการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ในหน่วยงานสาธารณสุขในสามจังหวัด เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 283 คน และ ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 30 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ในหน่วยงานสาธารณสุข โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า อันดับแรก คือ ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ รองลงมาคือ ด้านหลักความเสมอภาค น้อยที่สุด คือ ด้านหลักการกระจายอานาจ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยในการบริหารงาน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันกับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ความสัมพันธ์ในระดับสูง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01