กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐในหน่วยงานสาธารณสุขในสามจังหวัดเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF