ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อของผู้โดยสารรถไฟ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

  • เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ จังหวัดชุมพร / King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus, Thailand
  • พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี / Division of Commerce and Management, Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Thailand
  • กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / Vichaiyutcom Hospital, Thailand
  • ระเบียบ ปัทมดิลก บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) / TOT Public Company Limited, Thailand
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, รถไฟ, ส่วนประสมการตลาด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจา นวน 300 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุต่ากว่า 25 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท / เดือน มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปทาธุระส่วนตัวโดยการเดินทางใช้บริการประเภทชัน้ ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟที่มีต่อการให้บริการของการรถไฟในอาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =3.54) ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =3.20) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟ อาเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพรปัจ จัยด้านราคาและปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและปัจจัยด้านบุคลากรที่ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-17