กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อของผู้โดยสารรถไฟ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF