ปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพร

  • สิริรัก บุญมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ จังหวัดชุมพร / King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus, Thailand
  • ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ จังหวัดชุมพร / King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus, Thailand
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจ, สินเชื่อ, โครงการธนาคารประชาชน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาปัจ จัยส่วนประสมการตลาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพรใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสา รวจความคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพรจานวน 2 ,866 คน โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยใช้สูตรการกาหนดตัวอย่างของทาโร่ ได้จานวน 400 คนตามเทคนิคความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ข้อคาถามที่มีค่าแอลฟามากกว่า 0.7 และทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามใช้วิธีสัมประสิทธิส์ ัมพันธ์แอลฟาของคอร์นบาร์คโดยการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิข์ องความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามที่มีมาตรวัดแบบช่วงได้ค่าความเชื่อมัน่ ของ แบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.981 ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การส่งเสริมการตลาด พนักงานธนาคารผู้ให้บริการ สถานที่ให้บริการและภาพรวมการให้บริการของธนาคาร กระบวนการทางานและรูปแบบการให้บริการของธนาคาร และผลิตภาพและคุณภาพอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-17