การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  • สกนธ์ ดำสาคร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand
  • ปิยากร หวังมหาพร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand
  • วัชรินทร์ สุทธิศัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand
คำสำคัญ: การพัฒนาทุนมนุษย์, กองบัญชาการ, สำนักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ 3) ยืนยันปัจ จัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ 4) ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ข้าราชการตารวจสังกัดกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 356 คน ซึ่งกา หนดขนาดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณแบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (  = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทุนสังสังคม (  = 3.80) ทุนทางอารมณ์ (  = 3.74) และด้านทุนทางปัญญา (  = 3.59) อยู่ในระดับสูงตามลาดับ ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติอย่างมี่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยความสมดุลของชีวิตและงาน (X7 Beta = 0.31)ปัจจัยการจัดการความรู้ (X8 Beta = 0.32) และปัจ จัยการจูงใจ (X5 Beta = 0.15) ตามลาดับ ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจัยทุกปัจจัยมีผลกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการตารวจแห่งชาติ และยังมีความเห็นว่าปัจ จัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้แก่ 1) ปัจจัยการทางานเป็นทีม 2) ปัจ จัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 3) ปัจจัยระบบการศึกษาและฝึกอบรมที่ และ 4) ปัจจัยทัศนคติและค่านิยมในการทางาน

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-17