กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม

  • บุญทัน ดอกไธสง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
  • บุษกร วัฒนบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Faculty of Liberal Art, Northbangkok University, Thailand
  • กฤษฎา กิตฺติโสภโณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
  • ระพิน พุทฺธิสาโร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
คำสำคัญ: ศักยภาพ, ผู้สูงอายุ, บูรณาการ, หลักพุทธธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ตั้งในพุทธสถานเพื่อเพมิ่ ขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง 2. เพื่อพัฒนากลไก หลักสูตร และกิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุเพื่อเป็นแกนนาผู้สูงอายุพุทธธรรม 3. เพื่อนาเสนอกลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสังเกต และ 3) แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ตั้งในพุทธสถานเพื่อเพมิ่ ขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง จะต้องประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานที่, ปัจ จัยด้านการเงิน, ปัจ จัยด้านการบริหาร,ปัจจัยด้านกิจกรรม, ปัจจัยด้านสถาปัตยกรรม, ปัจจัยด้านแผนพัฒนา, ปัจจัยด้านนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการต่อการการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเพมิ่ ขีดความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ชาติที่เน้น การให้ความสา คัญของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพตามมาตรฐานสขุ ภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-16