บทบาทของผู้นา ปัจจัยภายในองค์การ และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสุขภาพดี กรณีศึกษา บริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด

  • ปิติ ติรธรรมเจริญ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คำสำคัญ: บทบาทผู้นำ, ปัจจัยภายในองค์การ, นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์, องค์การสุขภาพดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ รูปแบบภาวะผู้นา กับการเป็นองค์การสุขภาพดีของบริษัท ดี เอช แอล ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในองค์การกับการเป็นองค์การสุขภาพดีของบริษัท ดี เอช แอล ประเทศไทย) และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสุขภาพดีของบริษัท ดี เอช แอล ประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในองค์การโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยรูปแบบระดับภาวะผู้นาโดยรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การเป็นองค์การสุขภาพดีโดยรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการเป็นองค์การสุขภาพดีด้านการเป็นองค์การที่มีการปรับตัว ปัจจัยภายในองค์การมีผลต่อการเป็นองค์การสุขภาพดีทั้งโดยรวมและรายด้าน และปัจจัยรูปแบบระดับภาวะผู้นามีผลต่อการเป็นองค์การสุขภาพดีทั้งโดยรวมและรายด้าน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 400 คน โดยจานวนของตัวอย่างได้มาจากตารางกาหนดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติการถดถอยแบบพหุคูณ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-18