กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของผู้นา ปัจจัยภายในองค์การ และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสุขภาพดี กรณีศึกษา บริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF